royal-park-1194B-aerial

Royal Park Unit 119-4B Aerial